Rijksmonument

In 1995 kreeg het Van Heekpark de status van Rijksmonument. Monumentenzorg behelst de bescherming, de instandhouding, het onderhoud en het herstel van onroerende goederen die van algemeen belang zijn door hun historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. In Nederland is een van de voorwaarden dat een goed minstens 50 jaar oud dient te zijn om als monument erkend te kunnen worden. De eigenaar van een beschermd monument of een eigendom dat gelegen is binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, is ertoe gehouden de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken uit te voeren en het geenszins te ontsieren, te beschadigen of te vernielen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is de relatie van het Park.

Voor een aantal instandhoudings- en onderhoudswerken worden premies en subsidies toegekend.

De opname als monument was gebaseerd op de cultuurhistorische waarde, de architectuurhistorische waarde, de compositie, gaafheid/herkenbaarheid en zeldzaamheid, waarbij de cultuurhistorische en tuinhistorische betekenis als volgt werd samengevat:

  • als voorbeeld van de aanleg van openbare parken door fabrikanten, zoals dat rond 1900 in zwang was;
  • als goed voorbeeld van de ontwikkeling in de parkarchitectuur aan het begin van de 20e eeuw, waarbij parken werden aangelegd met daarin opgenomen sportvelden en gebouwen met sociale en culturele functies;
  • als goed, gaaf en daardoor zeldzaam geworden voorbeeld van de stijl van parkaanleg in het begin van de 20e eeuw;
  • als kenmerkend voorbeeld van een parkaanleg uit het oeuvre van de heer P.H. (Pieter) Wattez dat als zodanig gaaf is en daardoor zeldzaam geworden;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp die nog goed herkenbaar zijn, i.c. de kwaliteit van de vormgeving van de verschillende onderdelen en de onderlinge inpassing waarbij van zichtlijnen en assen gebruik is gemaakt;
  • als zeldzaam voorbeeld van de combinatie van de privé-tuin bij een villa met het openbare park dat daardoor aanmerkelijk werd verrijkt.

Kijk voor meer informatie op: www.monumenten.nl en www.cultureelerfgoed.nl